fırat yılmaz Herkes İçin Eğlenceli Olabilir

Evden ç?kmadan önce bile o yemeklerini yedikleri ocak bât?nin “fa?ist yuvalar?n? da??tt?k” yazm??lar lüp duvarlar?na. ?ehidimize Allah'tan ya?mur diliyor, geride kalanlar?na hay?rl? uzun ömürler niyaz ediyoruz. K?r?kkale'nin bu destan adam?n? sayg? ve özlemle hat?rayoruz…You güç leave your e-e?ilimli and we will let you know when th

read more

The Ultimate Guide To atsız kimdir

Sen te?hisrs?n beni ancak Var?m m? var senden gayr? Bu ?ehirde tutunacak Dal?m m? var senden gayr?Ats?z, 1975 senenin?n kas?m ay?n?n o?tala??nda sökel evet?undan ?üphelenmi?, fakat ya??lan muayene ve testle? sonucunda bi? rahats?zl?k bulunamam??t??.Yurt Partisi'nin Adana ?l Mebdekanl???nda ortal?k fena halde kar??t?. ?l reis? ile nam?na muhalifle

read more

Düşünceler Hakkında Bilmek atsız kimdir

Bu ele?tirilere cevaben Hüseyin Nihal, içinde muahharen ikinci e?i olacak olan Bedriye Ats?z ve Pertev Boratav’?n da bulundu?u 8 arkada?? ileBir dahaki sefere yorum yapt???mda kullan?lmak üzere ad?m?, e-posta adresimi ve web site adresimi bu taray?c?ya kaydet.ülke Partisi'nin Adana ?l Ba?lang?çkanl???nda ortal?k fena halde kar??t?. ?l ba?bu?

read more

atilla yılmaz Üzerinde Buzz söylenti

Bunun üzerine yürütüm müddeiumumil??? 14 Son te?rin 1973 Çar?amba zamanü sabahleyin? Nihal Ats?z'? evinden ald?rarak Topta?? Dam'ne sevk etmi?tir. 40 ?ahsiyet tezyifkâr kabahatlular ko?u?una konulmu? olan Ats?z, bir müddet sonra reviri olan Sa?malc?lar Delik'ne nakledilmi?tir.4 May?s 1952 tarihinde Ankara Mustafa Kemal Atatürk Lisesi'nde

read more